Lørdag 22.09.2018        
09.00-10.15 TSU G14 (1) TSU G13 (1)      
10.15-11.30 TSU G14 (2) TSU J14      
11.30-12.45 Bardu U16 Griffen U16      
12.45-14.00 Griffen U16 Tromsø J17      
14.15-15.45 TSU G15 TSU G14 (1)      
15.45-17.00 TSU G13 (2) TSU G13 (3)      
17.00-18.15 TSU J14 TSU G13 (1)      
18.15-19.45 Bardu U16 TSU G16      
           
Søndag 23.09.2018        
09.15-10.45 TSU G16 TSU G15      
10.45-12.15 TSU J17 Bardu U16      
12.15-13.30 TSU G14 (2) TSU G13 (3)      
13.30-15.00 TSU G15 Bardu U16      
15.00-16.15 TSU G13 (1) TSU G13 (2)      
16.15-17.45 TSU G14 (1) TSU J14       
17.45-19.15 TSU J17 TSU G16