Lørdag    
Tid Hjemme Borte
09.00-10.30 TSU GU14 (1) TSU GU14 (2)
10.30-12.00 Blåmann TSU JU13
12.00-13.30 TSU GU13 (1) TSU GU13 (2)
13.30-15.00 Bardu U16 TSU GU16
15.00-16.30 TSU JU17 Griffen U16
16.30-18.00 TSU JU14 Griffen U14
18.00-19.30 Griffen U16 Bardu U16
Søndag    
09.00-10.30 TSU GU14 (1) Griffen U16
10.30-12.00 TSU JU13 Griffen U14
12.00-13.30 TSU JU17 Bardu U16
13.30-15.00 TSU JU14 TSU GU14 (2)
15.00-16.30 Blåmann TSU GU13 (1)
16.30-18.00 TSU GU13 (2) TSU GU13 (3)